Free Themes

Polityka prywatności


Zgodnie z przepisami w przepisach ochrony danych (rozporządzenie UE 2016/679 od 27 kwietnia, ogólne dane - RGPD - Ochrona i innych obowiązujących przepisów), EURO BUNGALOW, S.L., z CIF B61578126 i siedzibą przy C / NAVAS DE TOLOSA 260 - 262 08027 BARCELONA, zarejestrowana w rejestrze mercantile, Tome 42528 Folio 43, karta B-176612, napis 15. Kontaktowy adres e-mail jest: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Odpowiedzialny za:

Dane osobowe, które podajesz lub że dostęp EUROBUNGALOW wyniku przeglądania, zapytania lub żądania za pośrednictwem strony internetowej www.eurobungalow.com ("Witryna") będą przetwarzane przez EUROBUNGALOW, w celu zarządzania ich wnioski o udzielenie informacji lub, w stosownych przypadkach, wysłać Ci informacji handlowych o EUROBUNGALOW nawet drogą elektroniczną.


Legitymizacji:

Zabieg ten opiera się na zgodę.Ich akceptacji więc skierować Cię biznes informacje zawsze jest odwołalne, bez skutku retroaktywnego, konieczności efekt powiadomić nas przez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W każdym razie w każdej komunikacji będzie oferowana możliwość sprzeciwu do wysyłania informacji handlowych.

Adresaci

Dane osobowe podane, jako zasadę ogólną, nie być przekazane lub przekazywane do stron trzecich, nawet jeśli może być przypisane do innych firm EUROBUNGALOW Grupa tych samych celach, o których mowa powyżej, jeśli kwerenda zostanie skierowany do innej firmy, grupy lub innej marki.Przy założeniu, że przekazania lub przesłania danych osobowych stron trzecich lub inne spółki z grupy EUROBUNGALOW Członkowskie, uprzedniej, uzyskiwać zgodę użytkownika zgodnie z wymogami określonymi w przepisach obowiązujących, który podlega odwołaniu w dowolnym momencie.Będziemy przechowywać Twoje dane czasu, które jest niezbędne do wykonania żądania, a w każdym przypadku nie później niż w czasie, który jest absolutnie niezbędne dla wypełniania zobowiązań prawnych, podatkowych lub administracyjnych, do których firma jest związana.

Bezpieczeństwo danych

EUROBUNGALOW wdrożyła środki niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa które zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika i uniknąć ich zmiany, utraty, leczenia lub nieautoryzowanym dostępem, biorąc pod uwagę Stan technologii, charakter danych przechowywanych i ryzyka, na które są one narażone, czy pochodzą one z ludzkich działań lub środków fizycznych lub naturalne zgodnie z przepisami obowiązującymi przepisami.

 
Prawa użytkownika

Jest to niezbędne, że na sieci Web formularze kontaktowe, użytkownika, aby wypełnić pola oznaczone jako "wymagane". Non zakończenie lub częściowej realizacji wymaganych danych osobowych może oznaczać, że EUROBUNGALOW nie można wstawić swój wniosek oraz, odpowiednio, EUROBUNGALOW będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności.Użytkownik będzie odpowiadał w każdym przypadku, za prawdziwość danych pod warunkiem, EUROBUNGALOW zastrzega sobie prawo do wyłączenia z sieci Web i usług, zgłoszony do dowolnego użytkownika, który złożył fałszywe lub błędne, danych bez uszczerbku dla innych działania, które prawnie postępować.W dowolnym momencie użytkownicy mogą wykonywać swoje prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także możliwość przenoszenia i ograniczenie praw w siedzibie EUROBUNGALOW na warunkach ustanowionych w obowiązujących przepisów. Podobnie, dla większego komfortu i pomimo że musi spełniać pewne wymogi formalne ustalone w przepisach obowiązujących, EUROBUNGALOW oferuje Ci możliwość wnioskowania o wykonywanie praw przed pocztą elektroniczne Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wreszcie zgodnie z przepisami RGPD, poinformujemy Cię o Twoje prawo do złożenia skargi hiszpański agencja ochrony danych www.agpd.es w przypadku, gdy uważają Państwo, że mamy nie właściwie zagwarantowane ich praw. Jednak pozostajemy do Państwa dyspozycji, aby rozwiązać każdy problem związany z Twoich danych osobowych.

 

Política de privacidad


En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente de protección de datos (Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril, General de Protección de Datos -RGPD- y demás normativa aplicable), EURO BUNGALOW, S.L., con CIF B61578126 y domicilio social en C/ NAVAS DE TOLOSA, 260 - 262 08027 BARCELONA, inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 42528 Folio 43, Hoja B-176612, inscripción 15. La dirección de correo electrónico de contacto con la empresa es: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Responsable:

Los datos de carácter personal, que nos proporcione o a los que EUROBUNGALOW acceda como consecuencia de su navegación, consulta y/o solicitudes a través de la página web www.eurobungalow.com (la “Web“) serán objeto de tratamiento por parte de EUROBUNGALOW, con la finalidad de gestionar sus solicitudes de información y/o, en su caso, enviarle comunicaciones comerciales de EUROBUNGALOW incluso por vía electrónica.


Legitimación:

Basamos este tratamiento en su consentimiento.

Su aceptación para que se le remita información comercial siempre tiene carácter revocable, sin efectos retroactivos, siendo necesario al efecto que nos lo comunique por email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. En todo caso en cada comunicación se le ofrecerá la posibilidad de oponerse al envío de comunicaciones comerciales.


Destinatarios

Los datos personales facilitados, con carácter general, no serán comunicados o cedidos a terceros, si bien podrían cederse a otras empresas del Grupo EUROBUNGALOW para las mismas finalidades referidas anteriormente si la consulta va dirigida a otra compañía del grupo o a otra marca.

En el supuesto que se comuniquen o cedan datos personales a otros terceros o a otras empresas del grupo, EUROBUNGALOW recabará, con carácter previo, el consentimiento del usuario de conformidad con los requisitos previstos en la legislación vigente, que será revocable en cualquier momento.

Conservaremos sus datos el tiempo que sea necesario para cumplir con su solicitud y en todo caso no más allá del tiempo que sea estrictamente necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales, fiscales o administrativas a las que la compañía venga obligada.


Seguridad de los datos

EUROBUNGALOW tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal del usuario y evitan su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenda del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, todo ello de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.


Derechos del usuario

Será necesario que en los formularios de contacto de la Web, el usuario cumplimente los campos marcados como “obligatorios”. La no cumplimentación o cumplimentación parcial de los datos personales requeridos podría suponer que EUROBUNGALOW no pueda atender su solicitud y, en consecuencia, EUROBUNGALOW quedará exonerado de toda responsabilidad.

El usuario responderá en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose EUROBUNGALOW el derecho de excluir de la Web y los servicios solicitados a cualquier usuario que haya facilitado datos falsos y/o incorrectos, sin perjuicio de las demás acciones que legalmente procedan.

El usuario en cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición al tratamiento de los datos personales, así como los derechos de portabilidad y limitación en el domicilio social de EUROBUNGALOW en los términos establecidos en la legislación vigente. Así mismo, para mayor comodidad, y sin perjuicio de que se deban cumplir con determinados requisitos formales establecidos por la normativa vigente, EUROBUNGALOW le ofrece la posibilidad de solicitar el ejercicio de los derechos antes referidos a través del correo electrónico  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Por último y en cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD, le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es en el caso de que considere que no hemos garantizado adecuadamente sus derechos. No obstante quedamos a su disposición para resolver cualquier cuestión relacionada con sus datos personales.

Política de privacidad


En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente de protección de datos (Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril, General de Protección de Datos -RGPD- y demás normativa aplicable), EURO BUNGALOW, S.L., con CIF B61578126 y domicilio social en C/ NAVAS DE TOLOSA, 260 - 262 08027 BARCELONA, inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 42528 Folio 43, Hoja B-176612, inscripción 15. La dirección de correo electrónico de contacto con la empresa es: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Responsable:

Los datos de carácter personal, que nos proporcione o a los que EUROBUNGALOW acceda como consecuencia de su navegación, consulta y/o solicitudes a través de la página web www.eurobungalow.com (la “Web“) serán objeto de tratamiento por parte de EUROBUNGALOW, con la finalidad de gestionar sus solicitudes de información y/o, en su caso, enviarle comunicaciones comerciales de EUROBUNGALOW incluso por vía electrónica.


Legitimación:

Basamos este tratamiento en su consentimiento.

Su aceptación para que se le remita información comercial siempre tiene carácter revocable, sin efectos retroactivos, siendo necesario al efecto que nos lo comunique por email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. En todo caso en cada comunicación se le ofrecerá la posibilidad de oponerse al envío de comunicaciones comerciales.


Destinatarios

Los datos personales facilitados, con carácter general, no serán comunicados o cedidos a terceros, si bien podrían cederse a otras empresas del Grupo EUROBUNGALOW para las mismas finalidades referidas anteriormente si la consulta va dirigida a otra compañía del grupo o a otra marca.

En el supuesto que se comuniquen o cedan datos personales a otros terceros o a otras empresas del grupo, EUROBUNGALOW recabará, con carácter previo, el consentimiento del usuario de conformidad con los requisitos previstos en la legislación vigente, que será revocable en cualquier momento.

Conservaremos sus datos el tiempo que sea necesario para cumplir con su solicitud y en todo caso no más allá del tiempo que sea estrictamente necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales, fiscales o administrativas a las que la compañía venga obligada.


Seguridad de los datos

EUROBUNGALOW tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal del usuario y evitan su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenda del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, todo ello de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.


Derechos del usuario

Será necesario que en los formularios de contacto de la Web, el usuario cumplimente los campos marcados como “obligatorios”. La no cumplimentación o cumplimentación parcial de los datos personales requeridos podría suponer que EUROBUNGALOW no pueda atender su solicitud y, en consecuencia, EUROBUNGALOW quedará exonerado de toda responsabilidad.

El usuario responderá en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose EUROBUNGALOW el derecho de excluir de la Web y los servicios solicitados a cualquier usuario que haya facilitado datos falsos y/o incorrectos, sin perjuicio de las demás acciones que legalmente procedan.

El usuario en cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición al tratamiento de los datos personales, así como los derechos de portabilidad y limitación en el domicilio social de EUROBUNGALOW en los términos establecidos en la legislación vigente. Así mismo, para mayor comodidad, y sin perjuicio de que se deban cumplir con determinados requisitos formales establecidos por la normativa vigente, EUROBUNGALOW le ofrece la posibilidad de solicitar el ejercicio de los derechos antes referidos a través del correo electrónico Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." style="text-decoration: none;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Por último y en cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD, le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es en el caso de que considere que no hemos garantizado adecuadamente sus derechos. No obstante quedamos a su disposición para resolver cualquier cuestión relacionada con sus datos personales.

Produkty

Super User. Opublikowano w Uncategorised

Więcej artykułów…

Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net
Read best online bokies by http://artbetting.net/